Ben Kimim

 
 
 
HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ YÖNETMELİĞİ (SHY 66)
SINAV TALİMATI
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 -

(1) Bu Talimatın amacı, ilk defa SHY-66 lisansı almak, mevcut SHY-66 lisansına başka bir kategori ekletmek, SHY- 66 lisansındaki bir sınırlamayı kaldırmak veya SHY-66 modüllerinden kredilendirme isteyen adayların işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 -

(1) Bu talimat, yönetim teşkilatı Türkiye'de yerleşik olan Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları ile SHY-66 lisansı sahibi olan veya SHY-66 lisansı almak isteyen veya SHY-66 modüllerinden kredilendirme isteyen kişileri kapsar.

Dayanak

Madde 3 -

(1) Bu Talimat, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa ve 16/5/2007 tarihli ve 25847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SHY 66-01 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliğine dayanılarak; 7/12/1944 tarihli Şikago Konvansiyonunun personel lisansları konulu 1 nolu ekine ve 28/11/2003 tarihli Hava Aracı Bakım Lisansı başlıklı JAR-66’ya paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -

(1)  Bu talimatta geçen,

  a) Aday: Bu talimatı uygun olarak bir temel bilgi sınavına girmek amacıyla başvuran kişiyi,
  b) Alt Modül: Modül içerisindeki genel konu başlığını,
  c) Ana konu başlığı: Alt modül altındaki genel konu başlığını,
  ç) Bakım eğitim kuruluşu: SHY/JAR/Part-147 onaylı bir Bakım Eğitimi Kuruluşunu
 

d) BEKAD: İçeriği SHY-147 Yönetmeliğinin Ek-3'ünde belirtilmiş olan Bakım Eğitimi Kuruluşu Açıklamalar Dokümanını,

  e) EASA: Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansını,
  f) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
  g) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
  ğ) Hava Aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,
  h) Hava Aracı Bakım Lisansı: SHY-66 lisansını,
  ı) JAA: Avrupa Sivil Havacılık Otoriteleri Birliğini,
  i) JAR-66: JAA tarafından hava aracı bakım personelinin lisanslandırılması konulu yayımlanmış olan kuralları,
  j) JAR-147: JAA tarafından hava aracı bakım eğitimi kuruluşu konulu yayımlanmış olan kuralları,
 

k) Kalifiye Personel: Mekanik, elektrik veya elektronik cihazların imalat, tamir, bakım, servis, kontrol veya revizyonlarını kapsayan ve Genel Müdürlük tarafından kabul edilen eğitimleri veren okullardan mezun olan personeli,

  l) Konu Başlığı: Ana Konu Başlığı altındanki konu başlığını,
  m) Kuruluş: Tüzel bir kişilik olarak tescil edilmiş olan kuruluşu,
  n) Kategori: Bir SHY-66 lisansı için genel yetki alanını,
  o) Lisans: SHY-66 lisansını,
  ö) Modül: SHY-66 lisansına esas sınavlarda sorumlu olunan dersi
 

p) Onaylayıcı personel: Yapılan bakımın SHY 145-01 veya SHY-M’ye uygun olarak tamamlandığını belgelemek üzere SHY 145-01 veya SHY-M onaylı bakım kuruluşu tarafından yetkilendirilen personeli,

 

r) Onaylı Temel Eğitim Kursu: Bir Bakım Eğitimi Kuruluşu tarafından SHY 66-01’de gerekli görülen bakım deneyim süresinin azaltılmasını sağlayacak düzeyde eğitim vermek üzere tasarlanmış bir bakım eğitimi kursunu,

  s) Part-66: EASA tarafından onaylayıcı bakım personeliyle ilgili yayımlanmış olan kuralları,
  ş) Part-147: EASA tarafından hava aracı bakım eğitimi kuruluşu konulu yayımlanmış olan kuralları,
 

t) SHY 66-01: 16/5/2007 tarihli ve 26524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliğini,

  u) SHY-66 Lisansı: SHY 66-01 yönetmeliğine göre düzenlenmiş SHY/JAR-66 hava aracı bakım lisansını,
 

ü) SHY-147: 30/4/2006 tarihli ve 26154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliğini,

 

v) Sınav: İlk defa SHY-66 lisansı almak isteyen kişilerin girecekleri kategori sınavlarını, mevcut lisansına yeni bir kategori ekletmek isteyen kişilerin girecekleri kategori geçiş sınavlarını ve mevcut lisansında bulunan sınırlamaları kaldırmak isteyen kişilerin girecekleri sınırlama kaldırma sınavlarını,

 

y) Sınav Merkezi: Bu Talimata uygun olarak yetkilendirilmiş Bakım Eğitimi Kuruluşlarını,

 

z) Sınav Komisyonu: Sınavları organize etmek amacı ile Sınav Merkezi tarafından görevlendirilen birimi,

 

aa) Sınav Sorumlusu: Bakım Eğitimi Kuruluşunun Genel Müdürlük tarafından Form 4’ü onaylı sınav gözetmeni personelini,

 

bb) Sınav İtiraz Komisyonu: Genel Müdürlüğün başkanlık ettiği ve sınavlarla ilgili itirazları değerlendirmek için toplanan birimi,

 

ifade eder.

(2) Bu Talimatta yer almayan tanımlar için, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile ülkemizin üyesi bulunduğu Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşları; ICAO ve JAA tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanımlar esas alınır

İKİNCİ BÖLÜM
Sınav Merkezi, Sınav Komisyonu ve Sınav İtiraz Komisyonu

MADDE 5-

(1)  Bir Bakım Eğitimi Kuruluşunun Sınav Merkezi olarak yetkilendirilmesi için aşağıda sıralanan şartları sağlaması
gerekir:

 

a) SHY/JAR/Part-147 yetkisine sahip olmak.

 

b) Bilgisayar ortamında güvenli bir şekilde sınav yapacak bir altyapıya sahip olmak.

 

c) Sınavları bilgisayar sisteminde organize edebilecek teknik bir altyapıya sahip olmak.

 

ç) Sınav sorularının güncel tutulmasını sağlamak

 

d) Herhangi bir modül sınavı için yeni soru grupları oluşturabilecek altyapıya sahip olmak.

(2)  Genel Müdürlükte yapılacak sınavlar için aşağıdaki şartların Genel Müdürlük tarafından sağlanması gerekir:
 

a) Sınavların bilgisayar ortamında güvenli bir şekilde yapılabileceği bir altyapının oluşturulması.

 

b) Sınavları organize edecek bir altyapının oluşturulması.

 

c) Sınav sorularını güncel tutabilecek bir altyapının oluşturulması.

 

ç) Herhangi bir modül sınavı için yeni soru grupları oluşturabilecek bir altyapının oluşturulması.

 

d) Sınavlarla ilgili uluslar arası mevzuatların takibinin yapılması.

 

Sınav Merkezinin Sorumlulukları

MADDE 6-

(1)  Genel Müdürlüğün yapacağı denetleme ve değerlendirmelerde Bakım Eğitimi Kuruluşlarının 5 inci maddede belirtilen şartları sağladığı sonucuna varılırsa, ilgili Bakım Eğitimi Kuruluşu Genel Müdürlük tarafından Sınav Merkezi olarak yetkilendirilir ve bu durum Bakım Eğitimi Kuruluşuna bildirilir. Sınav Merkezi olarak yetkilendirilen kuruluşlar aşağıda belirtilen hususları yerine getirmekten sorumludur:

 

a) Sınavlara katılacak adayları, SHY 66-01’de ve bu Talimatta belirtilen hükümler hakkında bilgilendirmek.

 

b) Adayların sınav başvurularını Genel Müdürlük adına kabul etmek.

 

c) Adayların sınavlara başlamasından sınavları tamamlamasına kadar geçen süreci takip etmek ve bilgilerini saklamak.

 

ç) Her bir sınav için, sınava girecek adayların başvuru tarihlerini, sınava girecek aday listesini ve sınava girecek adayların sınava giriş tarihlerini; sınav tarihinden en az on iş günü önce Genel Müdürlüğe bildirmek.

 

d) Sınav sonuçlarını genel bir çizelge ile sınav tarihinden sonraki on iş günü içerisinde ilan etmek ve on beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek.

 

e) Modül sorularını, soru puanlarını içeren cevap anahtarlarını ve adayların cevap kağıtlarını gizli olarak muhafaza etmek.

 

f) Sınavlar ile ilgili ayrıntılı analizlerin yer aldığı sınav raporu hazırlamak

 

g) Herhangi bir modül sınavı için yeni soru grupları oluşturmak.

 

ğ) Sınavlarda, her bir modüle farklı olarak rasgele seçilen sorular ve adayların verdiği cevaplar bilgisayar ortamında süresiz olarak, kağıt üzerinde yapılan sınavlarla ilgili evrak ise beş yıl süreyle saklanır. Başvuru ile ilgili evrak süresiz saklanır. Yasal süresi içinde, sınavlarla ilgili yargıya başvuranların evraklarının dava sonuçlanıncaya kadar saklanması sorumluluğu Sınav Merkezine aittir.

(2)  Sınav Merkezi bu Talimatın gerekliliklerini yerine getirmekten sorumludur.

 

Sınav Komisyonu

MADDE 7-

(1) Sınav Komisyonu, Sınav Merkezi tarafından biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur. Sınav Komisyonu, Sınav Merkezi tarafından yapılacak tüm sınavlar için oluşturulur. Sınav Komisyonunda en az iki sınav sorumlusunun bulunması gerekir. Her Sınav Merkezinin bir Sınav Komisyonu oluşturması gereklidir.

(2) Sınav Komisyonunda bulunan kişilerin isimlerini ve bu kişilerin Sınav Komisyonundaki görevlerini belirten bir liste Genel Müdürlüğe bildirilir ve Sınav Komisyonu, Genel Müdürlük tarafından bu liste onaylandıktan sonra göreve başlar.

(3) Sınav Komisyonunun sekreterlik hizmetleri ilgili Sınav Merkezi tarafından yürütülür.

 

Sınav Komisyonunun Görevleri

MADDE 8-

(1)  Sınav Komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 

a) Sınav tarihlerini belirleyerek adaylara sınavdan en az on iş günü önce duyurmak.

 

b) Sınav salonlarını, sınava gireceği bildirilen adaylara, Ek-1 ’e göre girecekleri modül sınavlarının toplam süresine ve dinlenme zamanlarına yetecek bir zaman dilimi için tahsis etmek.

 

c) Sınavlar esnasında sınav sorumlusu olan en az iki üye ile sınav yerinde bulunmak, sınavları belirtilen süre içerisinde yapmak ve sınavları değerlendirmek.

 

ç) Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak ve adayların kimlik bilgilerini sınavdan önce ve gerektiğinde sınav süresince kontrol etmek.

 

d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları Sınav İtiraz Komisyonuna iletmek, bu itirazların görüşülmesi için adayın ismi, işaretlediği cevap seçeneği ve bilgisayarlı sınav sistemince doğru kabul edilen seçeneği belli olmayacak şekilde hazırlanmış itiraza konu soru kağıdını ve ilgili diğer dokümanları hazırlamak ve bunları Sınav İtiraz Komisyonu toplantısına en az bir üye ile katılarak sunmak

 

e) Sınav İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilip hatalı olduğuna karar verilen soruların Sınav Merkezi koordinasyonuyla Genel Müdürlük ve Sınav İtiraz Komisyonu onayıyla hazırlanacak resmi tutanağın ardından düzeltme yapılıncaya kadar sınavlarda sorulmamasını sağlayacak teknik düzenleme yapmak ve sonuçları itiraz sahibinin sınavına yansıtmak.

 

f) Soru bankasında ilgili modül sınavının A, B1 ve B2 kategorilerinden istenen asgari soru sayısının toplamının en az on katı soru sayısına ulaşmadan sınavda kullanılan soruların yayımlanmasını engellemek.

 

Sınav İtiraz Komisyonu

MADDE 9-

(1) Sınav İtiraz Komisyonu, sınavlarla ilgili yapılacak itirazları değerlendirip karara bağlamak için Sınav Komisyonu üyeleri haricinde Sınav Merkezi tarafından seçilecek Sınav Merkezinde görevli en az üç kişi ve Genel Müdürlük tarafından seçilecek Genel Müdürlük personeli en az iki kişi ile asgari beş kişiden oluşur. Sınav İtiraz Komisyonuna Genel Müdürlük başkanlık eder. Genel Müdürlük gerekli görürse Sınav İtiraz Komisyonunda yüksek öğretim kurumları öğretim üyesi veya Bakım Eğitimi Kuruluşu sınav sorumlusu listesinde bulunan 3 personeli gözlemci olarak görevlendirir.

(2) Sınav İtiraz Komisyonunda bulunan kişilerin isimlerini ve bu kişilerin Sınav İtiraz Komisyonundaki görevlerini belirten bir liste Genel Müdürlüğe bildirilir ve Sınav İtiraz Komisyonu, Genel Müdürlük tarafından bu liste onaylandıktan sonra göreve başlar.

(3) Sınav İtiraz Komisyonunun sekreterlik hizmetleri ilgili Sınav Merkezi tarafından yürütülür.

 

Sınav İtiraz Komisyonunun Görevleri

MADDE 10 -

(1)  Sınav İtiraz Komisyonunun görevleri şu şekilde belirlenmiştir:

 

a) Sınavlarla ilgili itirazları görüşmek üzere toplanmak.

 

b) Sınavla ilgili evrakı Sınav Komisyonundan alarak gerekli incelemeden sonra teslim etmek.

 

c) İtirazları görüşerek karara bağlamak ve kararı Sınav Komisyonuna ve sınav itirazını yapmış olan kişi ya da kişilere bildirmek. İtirazların karara bağlanması için, Sınav İtiraz Komisyonuna katılmış kişi sayısının yarıdan fazlasının aynı kararı onaylaması gerekir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Temel Teorik Bilgi Sınavları Uygulama Esasları

Sınav Sorularının Hazırlanması

MADDE 11-

(1) Sınav soruları, Genel Müdürlük tarafından veya bir Bakım Eğitimi Kuruluşu tarafından bu Talimatın Ek-2’sinde belirtilen modül içeriklerinin bilgi seviyelerine göre Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanır. Sınav sorularının soru bankasına dahil edilmesi için Genel Müdürlük tarafından onaylanması gerekir.

(2)  Sorular, çoktan seçmeli ve yazılı tipi olmak üzere iki tipte hazırlanır:

 

a) Çoktan seçmeli sorular; üç seçenekli, tek doğru cevaplı ve anlaşılır olacak şekilde hazırlanır.

 

b) Yazılı sorular, anlaşılır olacak şekilde hazırlanır. Yazılı soruların değerlendirilmesi için anahtar noktalar belirlenir.

(3)  Bir modülden sınava giren ve başarısız olan adaylara, başarısız oldukları soru grubu ikinci bir defa sorulamaz.

(4)  Bu Talimatın Ek-2’sinde belirtilen soru seviyeleri ile ilgili olarak;

 

a) Seviye 1 soru; ilgili olduğu konu hakkında, basit düzeyde, genel bir bilginin mevcut olup olmadığını ölçmeye yönelik sorudur.

 

b) Seviye 2 soru; ilgili olduğu konu hakkında, orta düzeyde, ayrıntılı olmayan bir bilginin olup olmadığını ölçmeye yönelik sorudur.

 

c) Seviye 3 soru; ilgili olduğu konu hakkında, ileri düzeyde, ayrıntılı bir bilginin ve ilgili olabileceği konular arasında yorum yeteneğinin olup olmadığını ölçmeye yönelik sorudur.

 

Sınav Soru Sayısı Ve Süreleri

MADDE 12-

1) Temel bilgi sınavlarında ve sınırlama sınavlarında, çoktan seçmeli her bir soru için ortalama yetmiş beş saniye; yazılı her bir soru için ortalama yirmi dakika olacak şekilde sınav süresi belirlenir.

(2) Hava aracı bakım lisansına esas temel teorik bilgi sınavlarının soru

(3) Hava aracı bakım lisansına kategori ilavesi ile ilgili temel teorik bilgi sınavları bu Talimatın Ek-2’sinde belirtilmiştir.

(4) Sınırlama ile ilgili sorulacak soru sayısı, sınırlamanın ilgili olduğu modül, alt modül, ana konu başlığı veya konu başlığına göre
değişir:

 

a) Sınırlama tamamen bir modülü kapsıyorsa; her bir modül için sorulacak soru sayısı, ilgili kategoriye göre Ek-1’de belirtilmiştir.

 

b) Eğer sınırlama bir alt modülü kapsıyorsa; her bir alt modül için sorulacak soru sayısı, o modül için Ek-1 ’e göre sorulacak soru sayısının, o modülü oluşturan toplam alt modül sayısına bölümü ile elde edilen sayıdan az olmayacak şekilde hesaplanır.

 

c) Eğer sınırlama bir ana konu başlığını veya bir konu başlığını kapsıyorsa; her bir ana konu başlığı veya konu başlığı için sorulacak soru sayısı, bu ana konu başlığının veya konu başlığının bağlı olduğu modülle ilgili sorulan toplam soru sayısı 40 ve aşağısında ise en az 5, 40 ile 70 arasında ise en az 8, 70 ve yukarısında ise en az 10 soru olacak şekilde hesaplanır.

Kategori Eklenmesi

MADDE 13-

(1)  Kategoriler arası geçiş yapmak isteyen personelin bu Talimatın Ek-3’ünde Tablo 4’te belirtilen gerekli aktif bakım deneyimini ve Ek-4’te belirtilen ilgili kategori ilavesi sınavlarını tamamlaması gerekir. Söz konusu deneyim geçiş yapılmak istenen kategoriye ait yapılan bakım işlemlerinin, SHY 66-01 tarafından gerekli görülen teknik kayıt defterine ya da teknik kayıt sistemine kaydedildiği tarih ile başlar. Teknik kayıt defterinin veya teknik kayıt sisteminin; hangi bakımın kim tarafından hangi tarihte yapıldığını ve hangi onaylayıcı personel tarafından kontrol edilerek onaylandığını göstermesi gerekir.

(2)  Kategori geçişi ile ilgili Bakım Eğitimi Kuruluşunda kategori geçişine esas Onaylı Temel Eğitim Kursu alındığı taktirde gerekli bakım deneyimi yarısına indirilir. Bu eğitimlerin süresi aşağıda belirtildiği şekildedir;

 

a) Kategori A1 lisans sahiplerinin lisanslarına kategori B1.1 veya kategori B2’yi ilave ettirmeleri için almaları gerekli fark eğitimi en az 1600 saattir. Bu 1600 saatlik eğitimin %60-70 arasındaki kısmı teorik eğitim olarak verilir.

 

b) Kategori A1 lisans sahiplerinin lisanslarına kategori B1.1 ve kategori B2’yi ilave ettirmeleri için almaları gerekli fark eğitimi en az 2200 saattir. Bu 2200 saatlik eğitimin %60-70 arasındaki kısmı teorik eğitim olarak verilir.

 

c) Kategori B1.1 lisans sahiplerinin lisanslarına kategori B2 veya kategori B2 lisans sahiplerinin lisanslarına kategori B1.1’i ilave ettirmeleri için almaları gerekli fark eğitimi en az 600 saattir. Bu 600 saatlik eğitimin %80-85 arasındaki kısmı teorik eğitim olarak verilir.

 

ç) Kategori B1.2 lisans sahiplerinin lisanslarına kategori B1.1’i ilave ettirmeleri için almaları gerekli fark eğitimi en az 400 saattir. Bu 400 saatlik eğitimin %50-60 arasındaki kısmı teorik eğitim olarak verilir.

 

d) Herhangi bir A kategorisi lisans sahiplerinin lisanslarına bir diğer A kategorisi ilave ettirmeleri için almaları gerekli fark en az 70 saattir. Bu 70 saatlik eğitimin %30-40 arasındaki kısmı teorik eğitim olarak verilir.

(3)  Kategori A, B1 veya B2 lisans sahiplerinin her hangi bir kategori A, B1 veya B2 yetkisini ilave ettirmesi için bilgi seviyesini karşılaması gereken modüller ve alt modüller bu Talimatın Ek-4’ünde Tablo 5, Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8’de sıralanmıştır.

Sınavların Duyurulması

MADDE 14-

(1) Sınav Merkezlerinde hangi modüllerin sınavlarının, hangi tarihlerde yapılacağı Sınav Merkezi tarafından sınav tarihinden en az on gün önce duyurulur ve Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

 

Sınavlara Başvuru

MADDE 15-

(1) Sınavlara başvuru, bu Talimatın Ek-6’sında bulunan SHY-66 Form 19M ile yapılır.

(2) Bir aday bir günde en fazla beş modülden sınava girer.

(3) Sınav kabulü için gerekli ilgili modül sınavı ya da sınavlarının ücretinin ödendiğine dair dekont, ilgili modül sınavı ya da sınavları için geçerlidir.

Kredilendirme

MADDE 16-

(1) Bir modülden muafiyet amacıyla kredilendirme işlemlerine başvuru, bu Talimatın Ek-5’inde bulunan SHY-66 Form 19K ile yapılır. Kredilendirme talep edecek aday SHY-66 Form-19K’dan iki adet doldurur. Aday, kredilendirme talep edilen modül içeriğini gösteren, Milli Eğitim Bakanlığı’na veya Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı veya Genel Müdürlük tarafından kabul edilen ilgili eğitim kuruluşundan alınmış onaylı ve detaylı konu dökümü, hizmet bedelinin ödendiğini gösterir dekont ve 2 adet SHY-66 Form 19K ile Genel Müdürlüğe başvuruda bulunur.

(2) Genel Müdürlük kredilendirme talebi değerlendirmesini bu Talimatın Ek-2’deki modül içeriklerine göre yapar ve kredilendirme değerlendirmesinin sonucunu içeren SHY-66 Form 19K’nın bir nüshasını adaya verir. SHY-66 lisansı başvurusu yapan kişiler ve SHY-66 lisans sahipleri için, bu Talimatın Ek-2’sinde belirtilen modüllerden yalnızca Modül 1 ve Modül 2’ye kredilendirme uygulanır. Ayrıca SHY-66 lisansı sahibi olanlar için, Modül 9’dan kredilendirme uygulanır. Modül 9’dan kredilendirme uygulanması için, SHY-66 lisansı sahibinin, bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce bu modülün içeriğini karşılayan bir kurs almış olması gerekmektedir.

 

Sınavların Yapılması

MADDE 17-

(1) Sınavlar Genel Müdürlükte veya Sınav Merkezinde yapılır. Genel Müdürlük veya Sınav Merkezi gerekli görürse, sınav süreleri eşit olan modül sınavlarını aynı salonda yapar.

(2) Herhangi bir sınav sorumlusunun, Bakım Eğitimi Kuruluşunda eğitmenliğini yaptığı bir modülün sınavına gözetmen olarak girmemesi gerekmektedir.

Sınav Esnasında Uyulacak Kurallar

MADDE 18-

a) Aday, sınav günü belirtilen saatte Sınav Merkezinde hazır bulunmak, yanında fotoğraflı kimlik belgesi bulundurmak ve istendiğinde Sınav Komisyonuna göstermek zorundadır.

b) Sınava sivil kıyafetle girilir. Görev gereği kullanılan araç veya gereç ile sınavda yardımına başvurulabilecek; müsvedde kağıt, sınav konularıyla ilgili kitap veya doküman, cetvel, hesap makinesi veya fonksiyonlu saat, cep telefonu, programlanabilir bilgisayar vb. hiçbir eşya sınav salonuna getirilemez.

c) Sınav süresince görevlilerle ve diğer adaylarla konuşmak, soru sormak, bilgi alışverişinde bulunmak, silgi veya kalem değiştirmek, soruları bir yere yazarak salondan çıkarmak, sınav sırasında her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkmak, sigara içmek, ve başkalarını rahatsız edecek şekilde sesler çıkarmak yasaktır.

ç) Sınava on beş dakikadan fazla geciken aday sınava alınmaz. Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde adayların sınav salonunu terk etmesine izin verilmez

d) Sınav salonunda, aday kendisine gösterilen yere oturduktan sonra sınav yoklama kağıdını imzalar.

e) Sınavdan önce bilgisayarlı sınav sisteminin tanıtımı yapılır.

f) Sınav başlangıcında, adayların isimleri okunarak ve her adaya oturacağı yer gösterilerek kendisine kullanıcı adı ve bir şifre verilir.

g) Sınav salonunda, bu Talimata uygun olarak sınav komisyonunun talimatları doğrultusunda sınava başlanır. Sınav günü en geç mesai sonuna kadar adayın sınav sonucunun çıktısı alınır. Sınav sonucunun çıktısı aday ve sınav sorumluları tarafından imzalanır.

ğ) Sınav esnasında işlem yapılması gerekiyorsa, aday kendisine işlem yapması için verilen kağıdı müsvedde olarak kullanır.

h) Yazılı sınav başlangıcında, adayların isimleri okunarak, her adaya birer soru dosyası verilir. Soru dosyasının girilecek modül sınavına ait olup olmadığı, aday tarafından kontrol edilir. Aday kendisine ait olmayan dosyayı sınav sorumlusuna teslim eder.

ı) Yazılı yapılacak sınavlarda aday kendisine verilecek soru metni yazılmış cevap kağıdını kullanır.

i) Sınav sonuçları günlük sınavlar tamamlanıncaya kadar adaya gösterilmez.

j) Bilgisayar sisteminde meydana gelebilecek arızalardan dolayı çıkabilecek sorunlarda adayın durumu sınav sorumlusuna anında bildirmesi gerekir. Bildirilmeyen sorunlarda geriye dönük sınav uygulanmaz.

k) Adaylar sınav sırasında sınav sorumlularının sınavın bu Talimatın gereklerine uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla yaptığı uyarılara uymak zorundadır.

l) Sınav salonunda en az iki adayın bulunmasına izin verilir. Sınav salonunda kalan son iki adaydan biri, sınavını bitirse bile, diğer adayın sınavı bitinceye kadar veya sınav süresinin bitimine kadar sınav salonundan ayrılamaz.

 

Sınavın Değerlendirilmesi Ve Sınav Geçme Esasları

MADDE 19-

(1) Çoktan seçmeli sınav sorularının yalnız bir doğru seçeneği vardır. Birden fazla seçeneği işaretlenmiş sorular, yanlış cevaplanmış olarak değerlendirilir. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemez.

(2) Sınav Komisyonu, yazılı sınav kağıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kağıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır. Sınav Komisyonu üyeleri tarafından yazılı sınav kağıtları değerlendirilir. Cevap kağıtlarının değerlendirme notu, sınav sonucu olarak sınav sonuç çizelgesine aktarılır.

(3) Bütün sınavlarda modül geçme notu, en az %75’tir. Bir yazılı sınavın cevap kağıdında, eğer anahtar noktaların %75’i mevcutsa aday ilgili yazılı sınavdan başarılı olmuş sayılır.

 

Sınavlara İtiraz

MADDE 20-

(1) Adaylar sınavlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının yayımlanmasından sonraki 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe veya ilgili Sınav Merkezine yazılı olarak iletir. Adayın itirazı, Sınav İtiraz Komisyonuna ulaştıktan sonraki 15 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır. Adayların, kopyasını almadan sınav kağıtlarını incelemelerine izin verilir.

Sınav Sonuçları

MADDE 21-

(1) Sınav sonuçları iki kopya halinde hazırlanır. Kopyalardan biri sınav merkezinde adayların görebilecekleri yerde ilan edilir ve arşivlenir, ikincisi ise Genel Müdürlüğe gönderilir. Sınav Merkezi her modül sınavından sonra her adayın kişisel sınav sonuç raporuna sınav sonuçlarını kaydeder.

Sınav Süreci

MADDE 22-

(1) Adayın temel bilgi sınavlarından başarılı sayılması için, geçtiği ilk modül sınavından itibaren beş yıllık süre içerisinde sınavlarını başarı ile tamamlaması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk, Gözetim ve Denetim, İdari Yaptırım

Sorumluluk

MADDE 23-

(1) Bu Talimatta belirtilen hükümlerin uygulanmasından Genel Müdürlük sorumludur.

 

Gözetim ve Denetim

MADDE 24-

(1) Genel Müdürlük, bu Talimat hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak Sınav Merkezini yılda en az bir kere denetler. Denetlemeler ile ilgili bulgular seviye 1 ve seviye 2 olarak seviyelendirilip denetimin yapıldığı tarihten sonraki 15 iş günü içerisinde Sınav Merkezine bildirilir.

(2) Sınav Merkezi, gerekli önlemleri alarak bulgularla ilgili yapılacak işlemleri Genel Müdürlüğün yazısının gönderildiği tarihten sonraki 15 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

(3) Denetlemeler, ilgili uluslararası sivil havacılık kuralları ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

İdari Yaptırım

MADDE 25-

(1)  Herhangi bir sınav esnasında kopya çekme girişiminde bulunan veya kopya çekerken yakalanan aday veya adaylar hakkında kopya tutanağı tutulur ve sınavları geçersiz sayılır. Bu adaylar, kopya çektiklerinin tespit edilmiş olduğu sınav gününden itibaren on iki ay süreyle bu Talimata göre yapılan hiçbir sınava alınmaz.

(2)  Herhangi bir sınav esnasında bir adaya veya adaylara kopya verdiği veya yardım ettiği belirlenen bir sınav sorumlusunun Form 4’ü ve Sınav Komisyonundaki görevi iptal edilir. İlgili sınava katılan tüm adayların sınavları geçersiz sayılır.

(3)  Genel Müdürlük tarafından Madde 25’e göre yapılan denetlemeler sonucunda;

 

a) Seviye 1 bulgu tespit edilmişse, Sınav Merkezinin Sınav Merkezi yetkisi askıya alınır ve her bir seviye 1 bulgu için Sınav Merkezine üç günü aşmayacak şekilde süre verilir.

 

b) Seviye 2 bulgu tespit edilmişse, her bir seviye 2 bulgu için Sınav Merkezine üç ayı aşmayacak şekilde süre verilir. İzin verilen süre içerisinde tespit edilen bulgular kapatılamazsa, Sınav Merkezinin yetkisi askıya alınır.

 

c) Tüm bulguların kapatılması ve Genel Müdürlük tarafından onaylanması halinde Sınav Merkezinin Sınav Merkezi yetkisi geri
verilir.

(4) Bu Talimatta yer alan yükümlülüklere uymayan Sınav Merkezinin Sınav Merkezi yetkisi askıya alınarak bu durum Sınav Merkezine bildirilir. Genel Müdürlük, bu konu ile ilgili araştırmalarını tamamladıktan sonra konu ile ilgili değerlendirmesini yaparak askıya alınmış olan Sınav Merkezi yetkisini geri verir veya yetkiyi iptal eder. Yetkinin askıya alındığı veya iptal edildiği tarihten itibaren yetkinin geri verildiği tarih arasında yapılmış olan hiçbir sınav geçerli değildir.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Talimatta Geçmeyen Hususlar

MADDE 26-

(1) Bu Talimatta yer almayan konular ve bu Talimatta belirtilen konulara ilişkin açıklamalar ile ICAO, JAA ve EASA tarafından bu konulara ilişkin olarak yapılan değişikliklere ilişkin düzenlemeler Genel Müdürlük tarafından yapılır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Talimat

MADDE 27-

(1) 29/5/2007 tarihli ve B.11.1.SHG.0.12.02.01/227 sayılı SHY 66-01 Sınav Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 28-
(1) Bu Talimat, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

Yürütme

MADDE 29-

(1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

Kaynak: Kaynaklar / Yurtiçi / Sıra No.: 38