Ben Kimim

 
 
 
SİVİL HAVACILIK SAĞLIK TALİMATI
(SHT-MED)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 -

(1) Bu Talimatın amacı 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik ve talimatlar gereğince uçucu personelin sağlık muayene kurallarını ve bunların uygulama usullerini düzenlemek; uygulayıcı kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin özellikleri ile görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, bu konudaki faaliyetleri düzenlemektir.

(2) Bu Talimatta aşağıda belirtilen hususlara ilişkin gereklilikler açıklanmaktadır:

  a) Pilot lisansının ya da öğrenci pilotların imtiyazlarının tatbiki için gerekli olan sağlık sertifikasının tanzimi, geçerlilik süresi, temdidi ve yenilenmesi,
  b) Pilot dışında kalan havacılık personelinin sağlık açısından uçuşa uygunluğu,
  c) AeMC’lerin sertifikasyonu,
  ç) AME’lerin sertifikasyonu,
  d) Yetkili tabiplerin, GMP’lerin ve OHMP’lerin sertifikasyonu.

Dayanak

MADDE 2 -

(1) Bu Talimat, 14/10/1983 tarih ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 10/11/2005 tarih ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliğine (SHY-1) dayanılarak hazırlanmıştır.

(2) Bu Talimat hazırlanırken Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 1178/2011 sayılı uluslararası regülasyon ile konu hakkında Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) tarafından yayımlanan kılavuz dokümanlarda belirtilen gereklilikler esas alınmıştır.

(3) ICAO Annex 1 gereklilikleri esas alınmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

(1) Bu talimatta geçen tanımlar:

a) Adil Kültür: Emniyet kültürü ile değişmeli olarak kullanılan bir kavramdır. İnsanların emniyetle ilgili bilgileri güven içinde paylaşabildikleri ve paylaşmak için teşvik edildikleri ve ödüllendirildikleri, kabul edilebilir ve edilemez davranışlar arasındaki ilkesel ayrımın bilinir hale getirildiği, emniyetli düşünmeyi, sorgulamayı, rehavete karşı direnci, mükemmelliğe yönelişi, kişisel sorumluluğu ve kurum içi otokontrolü kapsayan bir yaklaşımı,

b) Akademik tıbbi durum kanaati: Bu talimat içerisinde yer almayan tıbbi gereklilikler hakkında Lisans veren otorite tarafından kabul edilebilir nitelikte bir ya da daha fazla sayıda uzman hekim tarafından, ilgili vakaya yönelik olarak, nesnel ve ayrımcılık gütmeyen ölçütlere dayanılarak, gerektiğinde uçuş operasyonları veya diğer uzmanlarla istişare içerisinde varılan kanaat anlamını,

c) Amatör havacılık faaliyeti: Gerçek veya tüzel kişinin hiçbir mali ve ticari kazanç olmaksızın ve herhangi bir işletme ruhsatı zorunluluğu aranmaksızın yürüttüğü havacılık faaliyeti türünü,

ç) Araştırma: Bir sağlık sorununun mevcut olup olmadığını tespit etmek amacı ile adayın şüphelenilen patolojik durumunun muayeneler ve tetkikler vasıtasıyla değerlendirilmesini,

d) Bilgi Yönetim Sistemi: Genel Müdürlüğün görev alanın giren konularda, iş süreçlerini elektronik ortama taşıyarak etkinlik, verimlilik ve maliyet tasarrufu elde etmesini sağlamak ve yeni iş anlayışı için gerekli kültürel değişimi gerçekleştirmek, ortak veri tabanı oluşturmak, Kurum içinde ve havacılık sektörü ile bilişim teknolojileri üzerinden iletişim sağlamak ve dinamik web sayfaları için altyapı oluşturmak amacıyla kullanılan uygulamasını,

e) Değerlendirme: Herhangi bir kişinin sağlık açısından uçuşu uygunluğu konusunda, söz konusu kişinin tıbbi açıdan geçmişine ve/veya gerçekleştirilmesi öngörülen sağlık muayenelerine ve gerekli görülen diğer muayenelere ve/veya EKG, tansiyon ölçümleri, kan testleri ve röntgen filmleri de dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla çeşitli tıbbi tetkiklere dayanılarak varılan kanaati,

f) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

g) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

ğ) GMP: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında protokol yapılmasına bağlı olarak genel havacılık tıbbı alanında geçerli eğitimi almış Genel Müdürlük tarafından AeMC bulunmayan il sınırları içerisinde ihtiyaç duyulması halinde yetkilendirilebilecek aile hekimini,

ğ) GMP: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında protokol yapılmasına bağlı olarak genel havacılık tıbbı alanında geçerli eğitimi almış Genel Müdürlük tarafından AeMC bulunmayan il sınırları içerisinde ihtiyaç duyulması halinde yetkilendirilebilecek aile hekimini,

ı) Havacılık Muayenesi: Uçucu veya uçucu adaylarının, lisanslarının verdiği hak ve yetkileri kullanabilmeleri için başlangıçta ve belirli aralıklarla tekrarlamaları gereken sağlık muayenesini, i

i) Havacılık Tıp Merkezi: Uçuş ve diğer havacılık personeli sağlık muayenelerinin yapılması için Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş, kamu/özel kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait sağlık işletmelerinin bünyesinde kurulmuş birimleri,

j) Kısıtlama: Herhangi bir sağlık sertifikasına, sağlık muayene raporuna ya da lisansa eklenen ve kısıtlama sahibinin mesleki imtiyazlarının tatbiki sırasında uyulması gereken kaydını,

k) Kontrol muayenesi: Medikal Asesör veya Sivil Havacılık Sağlık Komisyonu tarafından tekrarlanması istenen uçuş muayenelerini,

l) Lisans veren otorite: Lisansı tanzim eden ya da herhangi bir kişinin lisans tanzim etmesi için müracaatta bulunduğu devletin yetkili otoritesi veya kişinin henüz bir lisans başvurusunda bulunmadığı durumlarda AMS’yi,

m) Medikal Asesör: Genel Müdürlük bünyesinde çalışan, havacılık tıbbı konusunda gerekli eğitimi almış, konusunda tecrübe sahibi olan, sağlık muayenelerinin incelemelerini ve sertifikasyon işlemlerini gerçekleştiren uçuş tabibini,

n) OHMP: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında protokol yapılmasına bağlı olarak genel havacılık tıbbı alanında geçerli eğitimi almış Genel Müdürlük tarafından AeMC bulunmayan il sınırları içerisinde ihtiyaç duyulması halinde yetkilendirilebilecek işyeri hekimini,

o) Renk ayırt etme kabiliyeti: Adayın hava seyrüseferinde kullanılan renkleri kolaylıkla ayırt edebilmesi ve havacılıkta kullanılan renkli ışıkları doğru bir şekilde tanımlayabilmesi becerisini,

ö) Sağlık Kurul kararı: Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen AeMC görüşüyle, ilgili vakaya yönelik olarak, nesnel ve ayrımcılık gütmeyen ölçütlere dayanılarak, gerektiğinde uçuş operasyonları veya diğer uzmanlarla istişare içerisinde varılan kararı,

p) Sağlık Kurulu: Dâhiliye, nöroloji, psikiyatri, göz hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanları ve uçuş tabibinden oluşan Uçuş Muayene kurulu,

r) Sağlık muayene raporu: AeMC, AME, yetkili tabip, GMP veya OHMP tarafından uçuş muayenesi neticesinde verilen belgeyi,

s) Sağlık Sertifikası: Uçuş muayenesi sonrasında uçucu personel ve adaylarına otorite, uçuş tabibi veya yetkili tabip tarafından düzenlenen sağlık durumunu gösterir belgeyi,

ş) Sivil Havacılık Sağlık Komisyonu: Genel Müdürlük tarafından kabul edilebilir nitelikte uzman, pratisyen hekim ve Medikal Asesörden oluşan, Havacılık personeli, uçuş tabibi, yetkili tabip, GMP ve OHMP, Teorik Bilgi Öğretmeni, Tıbbi uçuş testini yapan hekim yetkilerinin temdidi, yetkinin askıya alınması ya da iptali ile ilgili vakaya yönelik olarak, nesnel ve ayrımcılık gütmeyen ölçütlere dayanılarak, gerektiğinde uçuş operasyonları veya diğer uzmanlarla istişare içerisinde karar veren komisyonu,

t) Temdit: Bir yetkinin veya onayın, geçerlilik süresi bitmeden gereksinimlerin yerine getirilmesi koşuluyla, sahibine sağladığı imtiyazların daha sonraki belirli bir periyoda kadar uzatılmasını,

u) Tıbbi Uçuş Testi: Tıbbi gereklilikleri sağlayamayan ya da sınırda sağlayan ama rahatsızlığının havacılık muayenesini gerçekleştiren hekim tarafından görevlerini mevzuata uygun yapmasına engel olmadığı ve istenen güvenli performans düzeyine sahip olduğu değerlendirilen havacılık personeli için sağlık yönünden Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen hekim gözetiminde özel durumuna yönelik beceri ve deneyiminin raporlandığı uygulamalı uçuş testini

ü) Uçuş tabibi: Havacılık tıbbı alanında geçerli eğitimi almış, Genel Müdürlük tarafından yetkili bir Havacılık Tıp Merkezinde görev yapan, uçuş ve diğer havacılık personeli sağlık muayenelerinin ve değerlendirmelerinin yapılmasından ve sağlık sertifikalarının düzenlenmesinden sorumlu olan, Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş tıp doktorlarını,

v) Yenileme: Bir yetkinin veya onayın geçerlilik süresinin sona ermesi sonucu, gereksinimlere uyulması koşuluyla, sözü edilen yetki veya onayın süresinin daha sonraki belirli bir periyoda kadar yeniden düzenlenmesini,

y) Yeterlilik değerlendirmesi: Bir uçuş tabibi, yetkili tabip, GMP ve OHMP adayının yetkilerinin verilmesi, temdidi ya da yenilenmesi için uygulamaya yönelik uçuş muayene bilgilerinin Medikal Asesörce kontrolünü,

z) Yetki: Özel koşulları, imtiyazları veya sınırlandırmaları belirten kaydını,

aa) Yetkilendirme: Genel Müdürlük tarafından ilgili koşulları karşılayan gerçek ve tüzel kişilere belirli bir amaca yönelik verilen imtiyazı,

bb) Yetkili tabip: Genel Müdürlük tarafından gerek görülmesi halinde OHMP, GMP yetkilerini icra edebilen ve SHY-6c kapsamında Amatör havacılık faaliyetlerinde bulunmak isteyen pilot adaylarının veya lisans sahiplerinin sağlık muayenelerini yapmak ve sağlık sertifikalarını düzenlemek amacıyla Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş, havacılık tıbbı alanında geçerli eğitim almış tıp doktorlarını,

İfade eder

(2) Bu Talimatta geçen kısaltmalar:

a) AeMC: Aeromedical Centre / Havacılık Tıp Merkezini,

b) AME: Aeromedical Examiner / Uçuş Tabibini,

c) AMS: Aeromedical Section / Otorite bünyesinde faaliyet gösteren Hava Sağlık Birimini,

ç) ATPL: Havayolu nakliye pilotu lisansını,

d) BPL: Balon pilot lisansını,

e) BYS: Bilgi Yönetim Sistemini,

f) CPL: Ticari pilot lisansını,

g) EASA: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansını,

ğ) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü,

h) LAPL: Hafif hava aracı pilot lisansını, Amatör Havacılık Pilot Lisansını,

ı) OML: Operational Multicrew Limitation/Operasyonel Çok Pilot Sınırlamasını,

i) OSL: Operational Safety Pilot Limitation/Operasyonel Emniyet Pilotu Sınırlamasını,

j) PPL: Private Pilot Licence/Hususi Pilot Lisansını,

k) SHY-6C: Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliğini,

l) SHY-İPC: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmeliğini,

m) SHY-SMS: Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliğini,

n) SPL: Planör pilot lisansını,

o) TUT: Tıbbi Uçuş Testini,

ö) HTEK: Fizyolojik eğitim cihazlarına sahip Genel Müdürlük tarafından yetki verilmiş havacılık tıbbı eğitim teşkilatını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hava Sağlık Birimi (AMS)

Genel

MADDE 4 -

(1) Otorite bünyesinde faaliyet gösteren Hava Sağlık Birimi, Otorite adına havacılık sağlık faaliyetlerini yürüten ve bu talimatta yer alan görev, yetki ve sorumlulukların takip, kontrol ve koordinasyonunu sağlayan birimdir. Hava Sağlık Birimi, havacılık tıbbı konusunda eğitim almış bir tıp doktoru tarafından yönetilir ve tercihen kadrosunda havacılık tıbbi konusunda eğitim almış tıp doktorları istihdam eder.

Hava Sağlık Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 5 –

(1) Uçuş muayenesi yapacak AeMC, AME ve gerek görülmesi halinde OHMP, GMP ve yetkili tabipleri yetkilendirir, denetleme ve değerlendirilmesini sağlar.

(2) Uçuş muayenelerinin planlama ve koordinasyonunu sağlar. Muayene ve raporların Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 1178/2011 sayılı uluslararası regülasyon ile konu hakkında Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA), ICAO Annex-l ve bu talimat hükümlerine uygunluğunu denetler ve ilgili düzenlemeleri yapar. Bu raporları toplar ve tasnif ederek arşivler.

(3) Eski muayene raporlarını, muayene yapacak AeMC/AME ve Genel Müdürlükçe izin verilmesi halinde diğer otoritelerin kullanımına açık tutar. İlk kez uçuş muayenesine başvuranlar, daha önceden uçucu olarak görev yapmış ise bu son muayene raporlarını otoriteye veya AeMC’lere teslim eder. AMS ilgili kurumlarla gerekli teması kurarak söz konusu raporları temin eder. Bu raporları daha sonraki muayenelerde yararlanılmak üzere tasnif ederek arşivler.

(4) AeMC veya AME’nin yetkisini aşan konularda uçuşa uygunluk yönünden değerlendirmeleri yapar.

(5) Tartışmalı konular veya itirazların varlığı halinde konuyu bu alanda uzmanlık ve tecrübe sahibi ilgili birimlerle değerlendirerek, Sivil Havacılık Sağlık Komisyonuna ve/veya ICAO ile EASA’nın ilgili komitelerine havale eder.

(6) Yetkili Uçuş Tabiplerinin eğitimi için gereken kurs ve eğitimi verebilecek Havacılık Tıbbı Eğitim Merkezlerini yetkilendirir ve denetler.

(7) Tıbbi gereklilikleri sağlayamayan ya da sınırda sağlayan ama rahatsızlığının havacılık muayenesini gerçekleştiren hekim tarafından görevlerini mevzuata uygun yapmasına engel olmadığı ve güvenli performansını etkilemediği değerlendirilen havacılık personelinden uygulamalı uçuş testlerinde beceri ve deneyim değerlendirmesine yönelik Tıbbi Uçuş Testi (TUT) yapılmasını isteyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetkili Tabip

Yetkili tabiplere özgü gereklilikler

MADDE 6 -

(1) Genel havacılık tıbbı eğitimini alan Yetkili Tabipler, SHY-6C yönetmeliğinde belirtilen görev ve sorumlulukları icra ederler.

(2) Genel Müdürlük tarafından gerek görülmesi halinde OHMP ve GMP sıfatıyla görev yapabileceklerdir

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sivil Havacılık Sağlık Komisyonu

Komisyon üyeleri ve işleyiş

MADDE 7 –

(1) Bu komisyon, Genel Müdürlüğün havacılık tıbbı alanındaki düzenlemelerinde ihtiyaç duyulan kararların alınmasını ve hakem kararların verilmesini sağlar.

(2) Sivil Havacılık Sağlık Komisyonu tamamı tıp doktoru olan dokuz üyeden oluşur. Genel Müdürlük tarafından aday olmaya çağırılan Hava Uzay Hekimliği Uzmanlığı bulunanlar ve/veya Üniversite öğretim üyeleri arasından, AeMC sağlık kurullarında görev alan veya 0.40 dersi Teorik Bilgi Öğretmenliği için yetkilendirilen kişiler arasından atanır. Komisyon Genel Müdürlük tarafından atanan asil ve yedek üyelerle, Genel Müdür veya İlgili Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olarak görev yapar.

(3) Beş üye ve 4.üncü fıkrada adı geçen makamlardan bildirim yapılmazsa dokuz üyenin tamamı Genel Müdür tarafından seçilir. Seçim, tercihen havacılık tıbbının temel dallarından birinde uzmanlık kazanmış kişiler veya havacılık tıbbı eğitimine sahip ve Havacılık Sağlığı ile ilgili konularda kesintisiz 3 (üç) yıl uçuş tabipliği tecrübesi bulunan kişiler arasından yapılır.

(4) Dört üye, aşağıda belirtilen koşullar dâhilinde, Genel Müdürlük tarafından, her branş için kendisine önerilen ve havacılık tıbbı konusundaki uygulama deneyimini kanıtlayabilecek kişiler arasından seçilir:

  a) Amatör havacılık ve spor federasyonlarının önerisi ile bir kişi;
  b) Hava taşımacılığı şirketlerinin temsilcilerinin önerisi ile iki kişi;
  c) Sivil havacılık personelini temsil yetkisine sahip sivil toplum kuruluşu önerisi ile bir kişi.

(5) Sivil Havacılık Sağlık Komisyonu üyeleri niyet beyanlarını sunduktan sonra Genel Müdürlük kararı ile üç yıllık bir süre için atanırlar. Görev süresi yenilenebilir. Hava Sağlık Birim Sorumlusu Komisyon Başkanıdır. Genel Müdürlük kararı ile ikinci başkan belirlenir. İkinci başkan, başkanın bulunmadığı ya da mazeretli olduğu durumlarda onun yerine nezaret eder. Sivil Havacılık Sağlık Komisyonunun herhangi bir üyesi görev süresi dolmadan görevinden ayrılırsa 3. fıkrada belirtilen koşullar dâhilinde yerine eksik kalan görev süresinin sonuna kadar geçerli olmak üzere atama yapılır.

(6) Komisyon toplantı yeter sayısı beş (5) tir. Görüşmeler kapalı oturumda yapılır. Karar ve görüşler oy çokluğu ile açıklanır. Oyların eşit çıkması durumunda oturum başkanının oyu iki oy yerine geçer.

(7) Sivil Havacılık Sağlık Komisyonunun üyeleri, her oturuma başkan tarafından şahsen çağrılır veya BYS uygulamasında komisyona ait ilgili alan üzerinden işlem yapması istenir. Konunun hassasiyetine göre Komisyon Başkanı, kurulun önerisiyle, bir ya da birden fazla uzman doktor görevlendirmesi yapabilir.

(8) Komisyon üyeleri tam bir bağımsızlık ve tarafsızlık içerisinde görev yaparlar. Bu talimatın 7 ve 8. Maddesinde belirtilen komisyona ve vakalarına dair görüşürken, üyeler, kurul dışındaki faaliyetleri dolayısıyla daha önceden öğrendikleri veya kendilerinin aldığı bir kararla ilgili görüşme ve oylamalara katılmaktan imtina edeceklerdir. Bir üye, bu şekilde toplantıya katılmaktan imtina ederse toplantı yeter sayısının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(9) Komisyon, olağan durumlarda toplantılarda belirlenen ve gerek duyulduğunda yine toplantılarda alınan kararlarla sıklığı değiştirilen periyotlarda toplanır. Olağan dışı durumlarda üst yönetim ya da komisyon üyeleri tarafından toplantı talep edilir ve tüm üyelerin bilgilendirilmesi ile ek toplantılar yapılabilir. Toplantıların duyurusu, takibi, kayıt altına alınması ve raporlanması Komisyon Başkanı tarafından yapılır

(10) Madde 8’de belirtilen konularda başvuruda bulunan kişilere, taleplerinin inceleneceği oturumun tarih aralığı bildirilir. Bu kişiler, Komisyon önünde görüşlerini açıklama talebinde bulunabilirler, komisyonun oy çokluğuna göre bu talep dikkate alınır, talep kabul edilirse toplantının kesin tarihi bu kişilere bildirilir. Kişi ilgili tarihte toplantıya katılmamışsa oyçokluğu ile karar alınması halinde bir defaya mahsus toplantı tarihi değiştirilebilir. Toplantılarda alınan kararlar Genel Müdürün veya Genel Müdür Yardımcısının onayına sunulur ve onayın ardından ilgili uçucu personele ve şirkete Komisyon Başkanı tarafından resmi bildirim yapılır.

Sıra
No
Üyeler Görevleri
1 Hava Sağlık Birimi Sorumlusu Komisyon Başkanı
2 Uçuş Tabibi Üye (Zorunlu)
3 Uçuş Tabibi Üye (Zorunlu)
4
Uçuş Tabibi veya Hava ve Uzay
Hekimliği Uzmanı
Üye (Zorunlu)
5 Dahiliye Uzmanı Üye (Zorunlu)
6 Göz Hastalıkları Uzmanı Üye (Zorunlu)
7 KBB Hastalıkları Uzmanı Üye (Zorunlu)
8 Nörüloji Uzmanı Üye (Zorunlu)
9 Psikiyatri Uzmanı Üye (Zorunlu)
 

Komisyonun görev alanları

MADDE 8 –

(1) Havacılık Personelinin çalışma elverişliliğini ilgilendiren salgın hastalık verilerini analiz eder. Havacılık Personelinin zarar görme risklerinin azaltılmasına yönelik uçuş güvenliğini etkileyen tıbbi sorunlarını inceler ve eş güdüm sağlar.

(2) Havacılık Personeli ve adaylarının havacılık sağlık muayenesi sırasında farklı tıbbi merkezler tarafından düzenlenen Geçici veya Kalıcı Elverişsizlik raporları hakkında ve ilgili süreler konusunda görüş açıklar.

(3) Geçici ya da kalıcı iş göremezliğe ya da ölüme yol açan bir hastalığın havacılık mesleğinden kaynaklandığının düşünüldüğü veya geçici ya da kalıcı iş göremezliğe ya da ölüme yol açan ve havadayken meydana gelen bir iş kazasının havacılık mesleğinden kaynaklandığının düşünüldüğü durumda İş Kanununun ilgili maddelerine göre hareket eder;

(4) Sivil havacılık sağlık komisyonu, aşağıda belirtilen kişi, komisyon ya da kurumlar tarafından alınan bireysel kararlara karşı uçuş personeli ya da bu göreve aday kişiler tarafından iki aylık süre içerisinde yapılan itirazları karara bağlar

  a) SHT MED ve Eklerinde tanımlanan AeMC, AME, OHMP, GMP veya Yetkili Tabipleri,
  b) SHT MED ve Eklerinde tanımlanan Medikal Asesörleri,
  c) SHT-TEORİK BİLGİ talimatında geçen 040 dersini verecek Teorik Bilgi Öğretmen adayını değerlendiren Komisyon üyeleri,
  ç) Tıbbi Uçuş Testini gerçekleştiren ekip üyeleri.

(5) Havacılık ve uzay tıbbının öğretim koşullarıyla ilgili danışmanlık yapar, konusu ile ilgili yayın ve araştırmaları takip eder, bilimsel faaliyetlere katılım sağlar ve organize eder, sonuçlarını yayınlayabilir.

(6) Sivil havacılığı, yolcuları ve genel olarak sağlık denetimini ilgilendiren mediko-sosyal ve hijyen kaynaklı sorunları inceler ve birlikte çalışılan ve hizmet gereği ihtiyaç duyulan kurumlarla alınacak kararlar kapsamında eşgüdüm sağlar.

(7) Bir işverenin talebi üzerine ve Komisyon üyesi doktorlardan ikisinin görüşü alındıktan sonra bu talebin sağlam gerekçelere dayandığını düşünüldüğü takdirde veya Avrupa Komisyon’un 3 Kasım 2011 tarih ve 1178/2011 sayılı yönetmeliğinin (AB-Avrupa Birliği) IV numaralı ekinin ARA.GEN.355 numaralı başlığının a ile d fıkraları gereği, Hava Sağlık Birim Sorumlusu, bir uçuş personelinin çalışmaya elverişliliğiyle ilgili karar konusunda nihai hükmün verilmesi amacıyla sivil havacılık sağlık komisyonuna başvurabilir.

(8) Sivil Havacılık Sağlık Komisyonu Başkanı, gerekli durumlarda, Avrupa Komisyon’un 3 Kasım 2011 tarih ve 1178/2011 sayılı yönetmeliğinin (UE-Avrupa Birliği) 5. maddesinde belirtilen tıbbi sertifikaları, bu merci tarafından alınan kararların sonuçlarını da gözönünde bulundurarak imzalama yetkisine sahiptir.

(9) Hava Sağlık Birimi ile bu talimatın 8. maddesinde belirtilen konularla ilgili olarak yurt dışındaki muhatap kuruluşlarla bağlantıyı sağlar.

(10) Hava Sağlık Birim Sorumlusu, bir uçuş personelinin kuşku uyandıran tıbbi durumundan dolayı can ve mal güvenliği açısından yakın bir tehlikenin belirdiği hallerde, bir tıbbi değerlendirme uzmanının önerisi üzerine, ihtiyati tedbir olarak, ilgili personelin sağlık belgesinin en fazla iki ay süresince dondurulmasına karar verebilir. Bu durumda, ilgili personelin tıbbi elverişliliği konusunda nihai kararın alınması için derhal Sivil Havacılık Sağlık Komisyonuna başvurur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Havacılık Personeli

Sağlık Raporları

MADDE 9 –

 (1) Hava Trafik Kontrolleri hariç olmak üzere bu mevzuat ve eklerinde geçmeyen diğer havacılık personelinin muayeneleri aksi belirtilmedikçe tam teşekküllü hastaneler ile AeMC’lerden alınacak fiziksel, mental ve ruhsal iyilik halini gösterir, tanımlı görevlerini yapmalarında sağlık yönünden sakınca olmadığını bildiren sağlık raporu istenir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İstisnai ve özel durumlar

MADDE 10 -

 (1) Genel Müdürlük, AeMC, AME, GMP, OHMP ve Yetkili tabip detaylı gerekçeleri ile birlikte müracaatı üzerine bu Talimatta belirtilen hususlarla ilgili sınırlamaların, sürelerin ve bununla ilgili uygulamaların dışına çıkılmasına müsaade edebilir.

(2) Bu Talimatta belirtilen hususlara Devlet yasaları, Devlet görevleri, arama – kurtarma faaliyetleri, sel, yangın, deprem gibi doğal afetler ve benzeri durumlarda Genel Müdürlüğün izni ve/veya bilgisi dâhilinde istisnai uygulamalar yapılabilir.

(3) EASA tarafından yayımlanan kabul edilebilir uyumluluk yöntemleri (AMC) ve yönlendirici notları (GM) Genel Müdürlükçe aksi belirtilmedikçe aynen kabul edilir ve uygulanır.

Gözetim ve denetim

MADDE 11 –

(1) Bu Talimat hükümlerinin uygulanmasına yönelik Genel Müdürlük denetim yapmaya yetkilidir.

(2) Bu Talimatta belirtilen hususlara dair çeşitli nedenlerle gerçekleşen uyumsuzluklar veya ihlaller Genel Müdürlüğe 7 (yedi) iş günü içerisinde bildirilir

Aykırı davranışlar ve idari yaptırımlar

MADDE 12 –

(1) Bu Talimat hükümlerine aykırı davranışlarda bulunan kişiler hakkında 2920 Sayılı Kanun’un 143üncü Maddesi ve/veya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY – İPC) gereğince gerekli idari para cezası uygulanır.

(2) Kusur derecesi de gözönünde bulundurularak bu Talimat hükümlerine aykırı hususların devamı ve/veya tekrarı halinde ayrıca;

  a) Verilmiş yetki iptal edilebilir.
  b) İlgilinin lisansı veya sertifikası azami 6 (altı) ay süre ile askıya alınabilir veya iptal edilebilir.
  c) Lisans, sertifika veya yetkilerin 3 (üç) defa askıya alınması durumunda bundan sonraki yetki askı işleminde yetki iptal işlemi uygulanır.
 

d) AeMC’lerin BYS uygulamasında yaptığı işlemler, uçuş emniyetini doğrudan ilgilendiren menfi hususlar istisnai olmak üzere, SHY-SMS Yönetmeliğinde geçen Adil ve Emniyet Kültürü yaklaşımı içerisinde değerlendirilecektir. AeMC gönderimleri ile Hava Sağlık Birimince yapılan kontrollerde ilgili AeMC tarafından benzer hatanın belli bir oranda tekrarlandığının tespiti halinde ise ilgili merkez ve merkezler hakkında idari tedbir alınacaktır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13 –

(1) Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-3) 01.04.2017 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılacaktır

Yürürlük

MADDE 14 –

 (1) Bu Talimat, yayımlanmasını müteakip 01.04.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Yürütme

MADDE 15 -

 (1) Bu Talimat hükümlerini Genel Müdür yürütür.

 

Kaynak: Kaynaklar / Yurtiçi / Sıra No.: 38